25

آذر
1397

دیگر دانشگاه های ارمنستان

ارسال شده توسط: مدیرسایت/ 190

دیگر دانشگاه های ارمنستان اختصارا به ترتیب زیر می باشند :

 • دانشگاه مهندسی پلی تکنیک ایروان ارمنستان
 • دانشگاه اقتصاد ارمنستان -دانشگاه دولتی علوم اقتصاد
 • دانشگاه اروپایی ارمنستان- دانشگاه اتحادیه اروپا
 • کنسرواتوار دولتی ایروان (موسیقی و هنر)
 • دانشگاه هایبوساک ایروان
 • آکادمی علوم هنر ارمنستان
 • کنسرواتوار موسیقی
 • دانشگاه دولتی فرهنگ فیزیکی
 • دانشکده دولتی معماری و طراحی ایروان
 • دانشگاه دولتی کشاورزی
 • دپارتمان ایران شناسی و شرق شناسی در دانشگاه دولتی ایروان
 • دانشگاه زبان شناسی ارمنستان